THE EXPORT QUALITY FOR SAWDUST BRIQUETTE CHARCOAL - Hướng dẫn lựa chọn than mùn cưa chất lượng

time Monday, 09/09/2019
user Đăng bởi LÊ HỒNG THANH

The guideline for the quality of sawdust briquette charcoal can be summarised as follows:-
1. Smokeless - the product should burn without any smoke or fume during the initial ignition and during the burning duration.

Không khói - sản phẩm sẽ cháy mà không có khói hoặc khói trong quá trình đánh lửa ban đầu và trong suốt thời gian đốt.

2. Low Ash Content - minimum residual of ash is allowed, nothing more than 5% of the original weight of the charcoal is acceptable.

Hàm lượng tro thấp - lượng tro dư tối thiểu được cho phép, không quá 5% trọng lượng ban đầu của than là chấp nhận được.

3. Higher fixed carbon - unless the charring temperature is high, else the fixed carbon will be low as there are still plentiful of unevaporated substances found in the charcoal.

Carbon cố định cao hơn - trừ khi nhiệt độ than cao, nếu không, carbon cố định sẽ thấp vì vẫn còn rất nhiều chất chưa bay hơi được tìm thấy trong than.

4. Odorless - well charred charcoal will have minimum evaporative substances within the charcoal, thus eliminating the possibility of odor.

Không mùi - than củi tốt sẽ có các chất bay hơi tối thiểu trong than, do đó loại bỏ khả năng có mùi.

5. Longer burning hours - the charcoal must burn longer compared to any of its counterpart, as a guideline, two times as long compared to the hardwood charcoal. nomal 4-5h

Thời gian cháy lâu hơn - than phải cháy lâu hơn so với bất kỳ đối tác nào của nó, như một hướng dẫn, dài gấp hai lần so với than gỗ cứng thường là 4-5h.

6. Higher calorific value - the minimum heating value of the charcoal should be 7,500KCal/Kg or better.

Nhiệt trị cao hơn - giá trị gia nhiệt tối thiểu của than phải là 7.500KCal / Kg hoặc tốt hơn.

8. Low volatile - the volatile content must be low, else the charcoal will burn with long flame and smoke/fume.

Ít bay hơi - hàm lượng chất bay hơi phải thấp, nếu không than sẽ cháy với ngọn lửa dài và khói / khói.

9. Chemical/binder free - the charcoal is produced with untreated (chemically) timber waste and void of binder. The charcoal is specially recommended for barbecue purposes, contamination of the food will be unpleasant.

Không có hóa chất / chất kết dính - than được sản xuất với chất thải gỗ chưa được xử lý (hóa học) và không có chất kết dính. Than được khuyến khích đặc biệt cho mục đích nướng thịt, ô nhiễm thực phẩm sẽ gây khó chịu.

 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Zalo
add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999); function devvn_fix_zalome(){ Hotline: 0905261889